Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho lò nung vôi